Historia szkoły

Rok 1965 to data powołania na terenie Olkusza placówki muzycznej jako Filii Państwowej Szkoły Muzycznej w Krzeszowicach. Kierownikiem filii został mgr Antoni Dobrowolski. Początki nie były łatwe. Zajęcia prowadzono w Szkole Podstawowej nr 4 i w Powiatowym Domu Kultury.
Warunki lokalowe uległy  zmianie w roku 1966. W marcu tego roku przyznano Szkole lokal przy ul. 1-go Maja 13 w budynku Banku Spółdzielczego. Dzięki lepszej bazie lokalowej zwiększyła się liczba uczniów do 91 i nauczycieli do 7-miu.W roku 1967/68 naukę rozpoczęło już 110 uczniów prowadzonych przez 10 nauczycieli.

his1

I oto nadszedł rok 1968 – jeden z najważniejszych w historii Szkoły Muzycznej. Skutkiem długotrwałych starań władz miejskich i terenowych oraz Wydziału Kultury MEN w Krakowie, została wyłoniona delegacja celem przedstawienia postulatów lokalnej społeczności Ministrowi Kultury i Sztuki. W wyniku przeprowadzonych rozmów DEKRETEM MINISTRA KULTURY I SZTUKI w Dzienniku Ustaw z dnia 1 stycznia 1968 r. filia stała się samodzielną placówką jako PAŃSTWOWA SZKOŁA MUZYCZNA w Olkuszu. Stanowisko dyrektora objął założyciel i dotychczasowy kierownik filii mgr Antoni Dobrowolski. Nastąpił ożywiony rozwój szkoły. Uczniowie uzyskali możliwość rozwijania i kształcenia swych zdolności w klasach: fortepianu, skrzypiec, akordeonu, śpiewu solowego, instrumentów dętych i szarpanych. Zainteresowanie szkołą wśród społeczeństwa powiatu olkuskiego wzrastało, czego najlepszym dowodem było uczęszczanie do szkoły uczniów z odległych miejscowości, np: Bukowna, Sławkowa, Zedermana, Przegini, Wolbromia. Ta szeroka działalność umuzykalniania młodzieży była możliwa także dzięki powołaniu przy PSM-Społecznego Ogniska Muzycznego z filiami w Jaroszowcu i Sławkowie. Uczniowie Szkoły Muzycznej brali czynny udział w organizowaniu i uświetnianiu uroczystości państwowych i okolicznościowych.

his223 listopada 1972 r. o godzinie 18.30 w auli Państwowej Szkoły Muzycznej odbył się pierwszy koncert uczniów Szkoły Muzycznej z Weimaru. To istotny moment w historii szkoły, rozpoczął się bowiem wieloletni okres współpracy pomiędzy obiema placówkami. Coroczne wzajemne wizyty pozwalały na dzielenie się doświadczeniami i podnoszenie poziomu nauczania.
Dynamiczny rozwój Olkusza wpłynął na wzrost liczby uczniów. Coraz bardziej uciążliwym problemem stawała się mała liczba sal i warunki ogólne niewystarczające dla sprawnego działania szkoły. Mimo trudności lokalowych uczniowie brali udział w organizowanych przesłuchaniach, trwała ożywiona działalność koncertowa na rzecz środowiska. Swoje 15-lecie obchodziła szkoła w skromnych warunkach lokalowych, choć z planami zwiększenia liczby sal. Pomimo intensywnych działań Antoniego Dobrowolskiego i jego następcy mgr Włodzimierza Łasaka, o uzyskanie nowego budynku, sytuacja nie uległa zmianie. Dalsze starania o uzyskanie samodzielnego lokalu podjęła nowa dyrektor szkoły Jolanta Gzel.
Rok szkolny 1989/90 to przełomowy moment w historii szkoły. Po wieloletnich staraniach nasza placówka otrzymała samodzielny budynek przy ul. Fr.Nullo 6. Warunki nauczania uległy zdecydowanej poprawie. Zajęcia indywidualne, zbiorowe mogły być przeprowadzane w samodzielnych pomieszczeniach. W tym też roku szkoła obchodziła jubileusz 25-lecia. Wspólne spotkanie nauczycieli, absolwentów spośród których wielu po ukończeniu szkół muzycznych wyższego stopnia zostało pracownikami naszej szkoły, stało się okazją do refleksji, wspomnień i wymiany myśli.

jubileusz

Jubileusz 25-lecia – grono pedagogiczne i pracownicy PSM I st. w Olkuszu

Rozpoczął się długofalowy proces adaptacji budynku dla potrzeb placówki artystycznej.

sala2

Sala kameralna

Uczniowie realizując proces dydaktyczno-wychowawczy aktywnie uczestniczą w życiu kulturalnym naszego miasta: cykliczne koncerty w Małopolskim Biurze Sztuki Współczesnej (dawna Galeria BWA), koncerty w sali kominkowej PTTK, MOK w Olkuszu.W roku szkolnym 2006/2007 funkcję dyrektora objęła Halina Barańska-Flak.Szkoła nawiązuje współpracę z organizacjami, instytucjami kultury naszego regionu: Stowarzyszeniem na rzecz oświaty, kultury i pomocy społecznej „Wszyscy dla Wszystkich”, Stowarzyszeniem na Rzecz Historycznych Organów Hansa Hummla, Stowarzyszeniem Dobroczynnym „Res Sacra Miser”.W ramach poszerzenia oferty edukacyjnej dla środowiska, w roku 2008 zostaje powołane przy szkole Olkuskie Towarzystwo Muzyczne „PRO MUSICA” z którym realizowane są znaczące przedsięwzięcia o zasięgu regionalnym i ogólnopolskim:

– Olkuskie Spotkania z Perkusja „Oblicza Perkusji” – od 2010 r.

– Olkuski Festiwal Skrzypcowy  „mały violinista” – od 2011 r.

– Olkuskie konfrontacje gitarowe – od 2011 r..

Szkoła uczestniczy w życiu artystycznym miasta i okolic. Występy uczniów, absolwentów, pedagogów, towarzyszą organizowanym w środowisku wydarzeniom kulturalnym, oświatowym oraz patriotycznym.Ważnym elementem działania szkoły jest  uczestnictwo w wymianie polsko-niemieckiej. W ramach współpracy Małopolski i Turyngii, realizacja od roku 2013 wraz ze Stowarzyszeniem Miasta Partnerskie wspólnych projektów artystycznych, zaowocowała udziałem w koncercie Jubileuszu 15-lecia współpracy (Erfurt 2014), 25-lecia podpisania polsko-niemieckiego Traktatu o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy oraz Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży (Kraków-Sukiennice 2016 r.).

Rok 2018 to rok Jubileuszu 50-lecia szkoły. Koncert galowy odbywający się  8.12.2018  r. zapisał szczególną kartę historii szkoły:  nadania imienia Wojciecha Kilara i przekazania sztandaru.W relacji lat minionych, planów rozwoju i stojących wyzwań, szkoła otworzyła kolejny rozdział swojej działalności.

Rozmiar czcionki
KONTRAST