INFORMACJA DLA KANDYDATÓW ZAKWALIFIKOWANYCH DO PRZYJĘCIA DO PSM I ST. IM. W.KILARA W OLKUSZU NA ROK 2022/2023

U W A G A !!!

Rodzice /Opiekunowie prawni kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia na rok szkolny 2022/2023 do PSM I st. im. W. Kilara w Olkuszu

W przypadku zaistnienia kryteriów wynikających z art. 131 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r.  Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082).

                           – wielodzietność rodziny kandydata,

                           – niepełnosprawność kandydata,

                           – niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata,

                           – niepełnosprawność obojga rodziców kandydata,

                           – niepełnosprawność rodzeństwa kandydata,

                           – samotne wychowywanie kandydata w rodzinie

                           – objęcie kandydata pieczą zastępczą 

rodzice/opiekunowie prawni proszeni są o dostarczenie w terminie do 28.06.br. dokumentu potwierdzającego spełnianie danego kryterium, w postaci kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez rodzica/prawnego opiekuna wraz z oświadczeniem (DO POBRANIA PONIŻEJ)

Lista kandydatów przyjętych na rok szkolny 2022/2023 do Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia w Olkuszu  podana zostanie do dnia 5 sierpnia 2022 r.


Rozmiar czcionki
KONTRAST